Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność działalności gospodarczej, równość wobec prawa - gwarancja zapłaty za roboty budowlane K 47/04

27 listopada 2006 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wolności działalności gospodarczej - gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane z art. 2, art. 22 i art. 32 Konstytucji.

Celem wprowadzenia ustawowej gwarancji płatności budowlanych było wyeliminowanie z rynku usług budowlanych nieuczciwych praktyk polegających na uchylaniu się od terminowego regulowania płatności za wykonane usługi, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych prowadząc do utraty ich płynności finansowej. Przepisy zaskarżonej ustawy stanowią, iż nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa do żądania gwarancji zapłaty, a wypowiedzenie umowy spowodowane żądaniem gwarancji zapłaty jest bezskuteczne. Problem polega jednak na tym, że przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlane, jak też stosowane posiłkowo przepisy dotyczące umowy o dzieło nie znają instytucji "wypowiedzenia" jako prawnej formy zakończenia łączącego strony stosunku prawnego. Przepisy te przewidują możliwość odstąpienia od umowy, co nie jest tożsame z "wypowiedzeniem". Ponadto brak wystarczającej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących zamawiającego i uprawnia wykonawcę do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 639 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich - przepisy zaskarżonej ustawy ingerują głęboko w zasadę swobody umów oraz zasadę wolności gospodarczej. Ponadto wprowadzenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane uprzywilejowuje tylko jedną grupę przedsiębiorców

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.