Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Publikacja w prasie sprostowania lub odpowiedzi K 10/04

22 lutego 2005 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe w zakresie, w jakim stanowi, iż ściganie przestępstwa określonego w art. 46 ust. 1 w związku z art. 31 tej ustawy następuje z oskarżenia publicznego, jeżeli pokrzywdzonym jest inny podmiot niż osoba fizyczna, z art. 32 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Zgodnie z art. 31 Prawa prasowego, na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny dziennika lub czasopisma jest zobowiązany do bezpłatnego opublikowania sprostowania wiadomości nieprawdziwej bądź nieścisłej, lub odpowiedzi na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym. Uchylanie się od tego obowiązku jest zagrożone sankcją karną (art. 46 ust. 1 Prawa prasowego). Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna ściganie odbywa się z oskarżenia publicznego, natomiast gdy pokrzywdzonym jest osoba fizyczna ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (art. 46 ust. 2 Prawa prasowego).

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadzenie w odniesieniu do osób prawnych (lub innych jednostek organizacyjnych) nakazu ścigania z oskarżenia publicznego jest nieproporcjonalnym ograniczeniem konstytucyjnie gwarantowanej wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechnienia informacji (art. 54 Konstytucji). Wnioskodawca podkreśla, że ograniczenie to nie jest konieczne w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji. Zapewnienie bardziej intensywnej ochrony praw osób prawnych (lub innych jednostek organizacyjnych) niż osób fizycznych narusza również konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji). W opinii Rzecznika podmioty charakteryzujące się tą samą cechą istotną- jaką w tym przypadku jest status pokrzywdzonego brakiem sprostowania czy odpowiedzi prasowej - powinny być bowiem traktowane tak samo.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.