Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek podatkowy SK 14/04

9 maja 2005 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jolanty S.-C. i Edwarda C. w sprawie zgodności art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych) z art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji.

Urząd Skarbowy w Kołobrzegu przeprowadził czynności sprawdzające w zakresie ulg podatkowych wykazanych przez Jolantę S.-C. i Edwarda C. w zeznaniu podatkowym za 1998 r. (PIT 33). W wyniku tych czynności stwierdzono nieprawidłowości w zakresie odliczeń od dochodu wydatków poniesionych na budowę stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali na wynajem. Zdaniem Urzędu, skarżący nieprawidłowo odliczyli całą kwotę poniesionych w 1998 r. wydatków do wysokości przysługującego limitu, zamiast w proporcji do udziału we współwłasności nieruchomości. Z dokonanej przez NSA oraz organy podatkowe wykładni art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w przypadku budowy stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, każdy ze współwłaścicieli uczestniczących w budowie uzyskuje prawo do odliczenia kwoty proporcjonalnej do udziału we współwłasności budynku. W ten sposób osoby budujące mieszkania w budynku, w którym znajdują się tylko lokale na wynajem mogą odliczyć od podatku kwotę wyższą, niż osoby budujące mieszkania w budynku, w którym obok lokali na wynajem znajdują się także lokale na własny użytek budujących.

Zdaniem Jolanty S.-C. i Edwarda C. taka interpretacja przepisów pozbawia pewien krąg podatników części należnej im ulgi, a ponadto różnicuje podatników spełniających te same kryteria. Skarżący wskazują, że cechą istotną podatników jest w tym przypadku budowa lokali na wynajem. Nie jest zatem uzasadnione dzielenie podatników budujących mieszkania na wynajem w zależności od tego czy w budynku stanowiącym współwłasność znajdują się tylko mieszkania na wynajem, czy także mieszkania zaspokajające własne potrzeby mieszkaniowe. Przepisy, wprowadzające powyższe kryterium różnicujące podatników, naruszają zasadę równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji) w zakresie obciążeń obowiązkiem podatkowych (art. 84 Konstytucji)

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz..