Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umorzenie kredytu studenckiego P 18/03

14 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące umorzenia kredytu studenckiego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 14 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę z art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z 17 lipca 1998 roku o pożyczkach i kredytach studenckich oraz z art. 2 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, a także z art. 92 ust. 1, art. 177 i art. 184 Konstytucji.

Sąd pytający zwrócił się do TK o wyjaśnienie wątpliwości, czy sprawa dotycząca umorzenia kredytu studenckiego jest sprawą cywilną, czy też administracyjną. NSA interesuje również, czy odmowa umorzenia kredytu może nastąpić w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Właśnie w ten sposób Minister Edukacji Narodowej i Sportu utrzymał w mocy swoją poprzednią decyzję dotyczącą odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego. Podstawą takiego rozstrzygnięcia było ustalenie, że skarżący się na decyzję Ministra nie wykazał swojej trudnej sytuacji życiowej oraz negatywna opinia Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich co do umorzenia kredytu,. Skarżący twierdzi, że przedłożył odpowiednie dowody świadczące o trudnej sytuacji życiowej, a organ rozstrzygający powołał się na interes społeczny nie uwzględniając słuszności jego interesu.

Zdaniem pytającego Sądu konieczne jest wyjaśnienie zagadnienia prawnego: czy są podstawy do przyjęcia stanowiska, iż sprawa dotycząca umorzenia kredytu studenckiego jest sprawą administracyjną, którą rozstrzyga Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze decyzji administracyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny uważa, że skoro w ustawie o pożyczkach i kredytach studenckich udzielenie kredytu studenckiego ma charakter cywilnoprawny, to umorzenie kredytu ma również taki sam charakter. W ustawie brak jest bowiem wyraźnej regulacji, która nadawałaby sprawie umorzenia kredytu charakter administracyjny. W związku z tym, zdaniem pytającego Sądu, przepis rozporządzenia MENiS, który pozwala organowi administracji publicznej na rozstrzyganie o charakterze sprawy jest niezgodny zarówno z ustawą o pożyczkach i kredytach studenckich, Kodeksem postępowania cywilnego jak i z Konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz.