Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo pracy - postępowanie przed sądem pracy SK 56/04

28 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną pana G. S. dotyczącą braku zsynchronizowania regulacji normujących postępowanie przed sądem pracy i sądami orzekającymi w sprawach o wykroczenia oraz użycie w Kodeksie pracy wyrażenia "rażące naruszenie przepisów prawa pracy".

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 281 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 2, art. 30, art. 32, art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 47 Konstytucji.

Skarżący rozwiązał z pracownikiem, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" umowę o pracę bez wypowiedzenia, mimo braku zgody Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", czym naruszył w sposób rażący przepisy prawa pracy. Jednym z zarzutów skarżącego jest właśnie zastosowanie przez ustawodawcę nieprecyzyjnego pojęcia "rażące naruszenie przepisów prawa pracy". Brak jest bowiem ścisłego określenia słowa "rażące". Drugim problemem jest niejasność zaskarżonego przepisu, który dopuszcza dwie odrębne procedury ustalania, czy doszło przez pracodawcę do naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów. Zdaniem skarżącego przyczyną niezgodności z normami konstytucyjnymi jest brak wzajemnego uwzględniania ustaleń przez sądy orzekające w sprawach o wykroczenia oraz sądy pracy. W konsekwencji w tej samej sytuacji faktycznej w obu postępowaniach mogą zapaść zupełnie inne rozstrzygnięcia. Przed sądem pracy badane jest naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy w związku z wypowiedzeniem umowy lub rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia ocenie podlega naruszenie przepisów prawa pracy w tym samym zakresie, ale w stopniu rażącym. Zarzut niekonstytucyjności kwestionowanego przepisu wiąże się zatem z brakiem zsynchronizowania regulacji normujących oba rodzaje postępowania.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Zdyb.