Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Deklaracje podatkowe SK 13/05

12 września o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Doroty G. dotyczącą zeznania nieprawdy w PIT - 32 o wysokości osiągniętego dochodu. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy z art. 42 w związku z art. 2 Konstytucji.

Dorocie G. postawiono zarzut, iż w złożonym zeznaniu PIT - 32 o wysokości osiągniętego dochodu w 1998 r. podała nieprawdę o prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy uznał ją winną popełnienia zarzucanego jej czynu. Sąd Okręgowy podtrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Uzasadniając go stwierdził, że zeznanie nieprawdy polegało na wpisaniu nieprawdziwych danych mających wpływ na wielkość zobowiązania podatkowego. Przy czym dla istoty sprawy nie miało znaczenia, czy było to zaniżenie przychodów, czy zawyżenie kosztów ich uzyskania powodujące narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku. Zdaniem skarżącej kwestionowany przepis posługuje się pojęciem nieprawdy, chociaż nie zostało nigdzie w przepisach wyjaśnione. Nie wiadomo, czy oznacza niezgodność ze stanem faktycznym, czy też z odpowiednimi uregulowaniami prawa podatkowego. Brak ścisłości umożliwia w konsekwencji dowolną interpretację przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Przepisy karne powinny opisywać przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny. Elementy czynu przestępczego muszą być zdefiniowane w sposób kompletny, precyzyjny i jednoznaczny. Każdy przepis prawny powinien być skonstruowany poprawnie zarówno z punktu widzenia językowego jak i logicznego, co oznacza m.in. obowiązek tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.