Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konstytucyjne wymogi stanowienia prawa Kp 1/05

22 września o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta RP dotyczący terminu wejścia w życie zmian warunków przechowywania nawozów naturalnych i konieczności zamykania hodowli zwierząt w wypadku stosowania nawozów naturalnych niezgodnie z planem nawożenia.

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 roku o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu w części dotyczącej wejścia w życie art. 1 pkt 13 i 17 z art. 2 Konstytucji oraz art. 1 pkt 13 i 17 powyższej ustawy z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

W 2000 roku ustawodawca zaostrzył wymogi dotyczące przechowywania nawozów naturalnych gnojówki i gnojownicy. Wszyscy producenci rolni niezależnie od wielkości stada hodowlanego zostali zobowiązani od 1 maja 2008 roku do przechowywania nawozów naturalnych w postaci płynnej w szczelnych zbiornikach. W 2004 roku zobligowano dużych hodowców do posiadania szczelnych zbiorników już od 1 maja 2005 roku. Kolejne zmiany dotyczące zbiorników wprowadzają kwestionowane przepisy. Nakazują one przykrycie zbiorników szczelną, sztywną płytą zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny. Prezydent kwestionuje zbyt krótki okres czasu na dokonanie zmian. Hodowcy powinni bowiem w ciągu miesiąca poważnie zrekonstruować zbiorniki. Zaskarżone przepisy dotyczą także hodowli zwierząt. Nakazują wstrzymanie hodowli przez dużych producentów w wypadku stosowania nawozów naturalnych niezgodnie z planem nawożenia. Decyzję w tej sprawie wydaje wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Dotychczas istniała możliwość stopniowania sankcji w zależności od przyczyn nieprzestrzegania planu nawożenia. W nowej regulacji nie bierze się pod uwagę przypadków naruszenia planu spowodowanych długotrwałą suszą czy powodzią. Przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Ustawodawca nie przewidział przy tym przepisów przejściowych dotyczących wszczętych już postępowań administracyjnych.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Zdyb.