Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Narodowy Fundusz Zdrowia - zasady dodatkowego zatrudniania i zarobkowania pracowników K 43/04

3 października 2005 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ograniczenia zatrudnienia i zarobkowania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie, w jakim przepis ten określa zakaz podejmowania zatrudnienia bez zgody Prezesa Funduszu u innego pracodawcy, bez ustanowienia w tym zakresie przepisów przejściowych, z art. 2 Konstytucji;
- art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku w zakresie, w jakim różnicuje sytuację prawną pracowników Funduszu w zależności od tego, w jakiej formie związani są z innym pracodawcą, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji;
- art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku w zakresie, w jakim przepis ten określa zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez pracowników Funduszu bez ustanowienia w tym zakresie przepisów przejściowych, z art. 2 Konstytucji.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakazuje pracownikom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, a także centrali NFZ dodatkowego zatrudnienia i zarobkowania. Nie mogą być jednocześnie m.in.: świadczeniodawcami, właścicielami zakładów opieki zdrowotnej, członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego. Nie powinni też podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy bez zgody prezesa Funduszu ani wykonywać działalności gospodarczej. Poprzednie przepisy nie przewidywały żadnych tego typu ograniczeń. Kwestionowana regulacja mimo wprowadzenia istotnych zmian nie zawiera przepisów przejściowych, które pozwoliłyby pracownikom na dostosowanie się do tych wymagań. Jednocześnie zmienione przepisy pozwalają na pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną, a więc umowę zlecenia lub umowę o dzieło. Zdaniem wnioskodawcy nastąpiło więc niezgodne z Konstytucją zróżnicowanie pracowników Funduszu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz.