Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Audyt wewnętrzny; autonomia budżetowa; zasada podziału władzy Kp 2/05

8 listopada o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta RP dotyczący zmian w zakresie koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego wprowadzonych przez ustawę z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 53 ust. 5 i 6, art. 56 ust. 3, art. 62 ust. 1-3, art. 63 ust. 3 i 4, art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w zakresie dotyczącym Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądownictwa powszechnego i administracyjnego z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji.

.Kwestionowane przepisy wprowadzają zmiany w systemie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. Dotyczą one instytucji, którym przysługuje autonomia przy sporządzaniu projektów dochodów i wydatków. Są to: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta RP, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sadownictwa, sądownictwo powszechne i administracyjne, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Inspekcja Pracy. W powyższych instytucjach audyt wewnętrzny funkcjonuje także obecnie, jednak wyłączne uprawnienia do jego wykonywania przysługują osobie kierującej daną jednostką. Nowa ustawa koordynację kontroli i audytu powierza Ministrowi Finansów, który prowadzi ją przy pomocy Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego i wyodrębnionej komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów. Prezydent RP takie rozwiązanie w odniesieniu do wszystkich instytucji, którym przysługuje autonomia budżetowa uważa za niezgodne z konstytucyjną zasadą podziału władz. Zastrzeżenia natury konstytucyjnej budzi rozszerzenie uprawnień Ministra Finansów i podległego mu Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego na organy sądownicze. Poprzedni model wykonywania uprawnień w sferze finansów publicznych przez prezesów sądów w pełni odpowiadał zasadzie autonomii tej władzy. Prezydent RP zwraca również uwagę, że ustawodawca wprowadził odmienne regulacje dotyczące koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w stosunku do jednostek podsektora samorządowego, zwalniając je ze zwierzchnictwa Ministra Finansów i Rady Ministrów.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.