Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dwuinstancyjność postępowania sądowego SK 26/05

5 grudnia o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Marka J. dotyczącą pozbawienia go dwuinstancyjnego postępowania sądowego w sprawie o wyłączenie mienia z masy upadłości.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 31 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku - Prawo upadłościowe z art. 77 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji.

W toku postępowania upadłościowego skarżący złożył wniosek o wyłączenie z masy upadłości należących do niego praw majątkowych. Sąd rejonowy oddalił wniosek, a następnie odrzucił zażalenie, uzasadniając, że przepis nie dopuszcza możliwości zaskarżenia postanowienia. Sąd okręgowy oddalił zażalenie Marka J. powołując się na treść kwestionowanej regulacji. Zdaniem skarżącego działania podjęte przez sąd I i II instancji faktycznie pozbawiają go co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego, a także możliwości zaskarżania orzeczeń wydanych w pierwszej instancji. Prawo do dwuinstancyjnego rozpoznawania sprawy nie może zostać ograniczone żadną ustawą, co wynika bezpośrednio z Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.