Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytury wojskowe SK 33/04

6 grudnia o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Ryszarda P. dotyczącą pozbawienia prawa do uwzględnienia w podstawie wymiaru emerytury wojskowej uśrednionej stawki dodatku specjalnego o charakterze uznaniowym.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i art. 36 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 roku o uposażeniu żołnierzy z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 Konstytucji;
- § 1 pkt 5 lit. c) i lit. a) zarządzenia nr 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1997 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy oraz § 1 pkt 7 zarządzenia nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1997 roku zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy i § 2 ust. 1 zarządzenia nr 74/MON, a także § 36, § 39, § 40, § 35 ust. 1 in fine w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 roku w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy z art. 2, art. 5, art. 64 ust. 2, art. 67 ust. 1 i art. 32 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Wojskowe Biuro Emerytalne przyznało Ryszardowi P. emeryturę wojskową przyjmując do jej podstawy wymiaru dodatek specjalny z ostatniego miesiąca służby przed zwolnieniem w wysokości 34 proc. Sąd okręgowy, do którego zaskarżył decyzję Ryszard P., stwierdził, że do podstawy emerytury powinien być doliczony dodatek specjalny w wysokości 41, 51 proc. Apelację od tego wyroku złożył pełnomocnik organu wojskowego. Sąd apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że odwołanie od decyzji emerytalnej oddalił. Jednocześnie sąd pouczył skarżącego, że od wyroku przysługuje kasacja, pod warunkiem, że wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi co najmniej 10 000 zł. W przypadku Ryszarda P. wartość ta została określona na ok. 5 000 zł. W pouczeniu sąd zauważył również, że odwołanie nie obejmowało całości decyzji ustalającej emeryturę, a jedynie część odnoszącą się do dodatku specjalnego, co wyłącza prawo do kasacji. W ten sposób tryb roszczenia na drodze sądowej uległ wyczerpaniu.

Zdaniem skarżącego poprzez to, że w podstawie wymiaru emerytury nie został uwzględniony korzystniejszy dodatek specjalny zostało naruszone jego konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego, a także m.in. zasady zaufania obywatela do państwa oraz sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz.