Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nabycie prawa własności przez zasiedzenie SK 61/03

14 grudnia o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Lidii i Adama H. dotyczącą sprawy o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 172 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji.

Lidia i Adam H. nabyli od różnych osób udziały w nieruchomości. Kiedy zwrócili się o wydanie dokumentów administracyjnych budynku, administrator powiadomił ich, że jest właścicielem tej części nieruchomości. Po czym wniósł wspólnie z bratem wniosek do sądu rejonowego o stwierdzenie, że ich ojciec Kazimierz G. nabył przez zasiedzenie prawo własności działki zabudowanej domem mieszkalnym. W dniu orzekania przez sąd rejonowy w księdze wieczystej wpisani byli jako właściciele Lidia i Adam H. Sąd rejonowy orzekł jednak zgodnie z wnioskiem obu braci. Po wyczerpaniu całej drogi sądowej Lidia i Adam H. stwierdzili, że ich jedynym środkiem ochrony prawa własności jest skarga konstytucyjna. Zdaniem skarżących nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej powoduje z mocy samego prawa niezgodność tej księgi z rzeczywistym stanem prawnym. Tolerowanie latami takiej niezgodności narusza Konstytucję. Skarżący uważają także m.in., że niekonstytucyjne jest dopuszczenie w obrocie prawnym nierównego traktowania uprawnionego z tytułu zasiedzenia z uprawnionym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski .