Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wygaśnięcie hipoteki z mocy prawa SK 10/05

21 grudnia o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna skargę konstytucyjną Kredyt Banku S.A. dotyczącą wygaśnięcia hipoteki z mocy prawa.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 20, art. 21, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Kredyt Bank S.A. udzielił przedsiębiorstwu budowlanemu kredytu na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej w celu otrzymania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przeznaczonego na hotel w budynku tej spółdzielni. Droga sądowa rozpoczęła się od wniosku do sądu właściciela nieruchomości tj. spółdzielni mieszkaniowej o wykreślenie hipoteki, a została wyczerpana poprzez oddalenie kasacji postanowieniem Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu postanowienia SN stwierdził, że z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokali w nieruchomościach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych hipoteki obciążające te nieruchomości wygasają. Wygaśnięcie hipoteki, zdaniem skarżącego, pozbawiło go faktycznej możliwości zaspokojenia jego wierzytelności. Jak wynika również z licznych publikacji prasowych przytoczonych w skardze, regulacja ta pozwala spółdzielniom mieszkaniowym na unikanie spłacania części długów. Zdaniem skarżącego kwestionowane przepisy naruszają przede wszystkim zasadę społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej, oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. A także m.in. zasadę równości wobec prawa i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Zdyb.