Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona praw nabytych K 12/03

11 lutego 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 91 ust. 2 wprowadziła dla sędziów dwie stawki awansowe wynagrodzenia: 110 % i 125 % stawki podstawowej. Postanowienia dotyczące poszczególnych stawek miały wejść w życie odpowiednio z dniem 1 stycznia 2002 r. oraz 2 stycznia 2003 r. Tymczasem przed pierwszym z powyższych terminów doszło 14 grudnia 2001 r. do nowelizacji ustawy, w wyniku której powyższe terminy uległy przesunięciu o rok. Kolejna nowelizacja ustawy, 23 listopada 2002 r., obniżyła wysokość stawek awansowych (odpowiednio do 107 % i 115 %). 

Zdaniem wnioskodawców wprowadzone zmiany doprowadziły do ograniczenia zakresu korzyści, jakie z realizacji tych przepisów mogły odnieść uprawnione osoby. Tym samym uregulowania te naruszają zasady: zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa oraz ochrony praw słusznie nabytych (art. 2 Konstytucji). Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla, że choć zainteresowane osoby nie zdołały nabyć jeszcze praw wynikających z korzystnych dla nich postanowień płacowych, jednakże były utrzymywane w przekonaniu, że prawa takie nabędą. Za niekonstytucyjnością zaskarżonych zmian w ustawie przemawia także zasada wyrażona w art. 178 ust. 2 Konstytucji, gwarantująca sędziom wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu i zakresowi ich obowiązków. 

KRS uważa także, że nie są zgodne z Konstytucja wprowadzone ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych przepisy regulujące tryb powołania, a zwłaszcza odwoływania prezesów sądów powszechnych. Zmiany te naruszają konstytucyjną zasadę podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (art. 10 Konstytucji) oraz zasadę odrębności i niezależności Sądów i Trybunałów (art. 173 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Jerzy Stępień.