Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów SK 39/03

10 maja 2004 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jacka B. w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy nowelizującej ustawę o szkolnictwie wyższym.

12 listopada 1997 r. Jacek B. został ukarany orzeczeniem dyscyplinarnym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Politechniki Wrocławskiej. Po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw(ustawa nowelizująca). Jacek B. zaskarżył prawomocne orzeczenie dyscyplinarne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA odrzucił skargę jako niedopuszczalną. Sąd powołał się na art. 9 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym "do spraw dyscyplinarnych nauczycieli akademickich i studentów, wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy, chyba że przepisy tej ustawy są korzystniejsze dla obwinionego" (art. 9 ust. 1). Zgodnie z art. 9 otwarcie drogi sądowej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów nie dotyczy jednak spraw dyscyplinarnych zakończonych po wejściu w życie Konstytucji, ale przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. Zdaniem skarżącego art. 9 ustawy nowelizującej narusza prawo obywateli do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) oraz zakaz zamykania drogi sądowej dochodzenia naruszonych praw i wolności (art. 77 ust. 2).

Skarżący uważa także, że naruszeniem prawa do sądu jest ograniczenie możliwości wniesienia skargi do NSA jedynie od tych orzeczeń komisji odwoławczej, których dotyczyły rewizje nadzwyczajne (art. 9 ust. 2 i 3 ustawy nowelizującej). Od prawomocnych orzeczeń, których nie dotyczyły rewizje nadzwyczajne (lub dotyczyć w ogóle nie mogły) droga sądowa jest więc w dalszym ciągu niedopuszczalna. Zdaniem Jacka B. przepisy uzależniające dopuszczalność drogi sądowej od tego czy kwalifikowane podmioty wniosły rewizję nadzwyczajną, są niezgodne z zakazem zamykania drogi sądowej, zapisanym w art. 77 ust. 2 Konstytucji. Przepis ten narusza także prawo do równego traktowania podmiotów odznaczających się tą samą cechą wspólną, jaką jest prawomocne ukaranie dyscyplinarne.

Rozprawie będzie przewodniczyć sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.