Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej K 38/03

W dniu 8 listopada 2004 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Grupy posłów na Sejm RP w sprawie zgodności art. 7c ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora z art. 105 ust. 6 w związku z art. 236 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 7 Konstytucji.

Art. 7c ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora stwierdza: "Wniosek o wyrażenie zgodny na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej składa się Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu, który kieruje ten wniosek do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku na podstawie regulaminu Sejmu lub Senatu". Pozostałe ustępy regulują inne kwestie związane z uchyleniem immunitetu poselskiego (senatorskiego).

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Konstytucji szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz tryb postępowania określa ustawa. Zdaniem wnioskodawców oznacza to, że zakazane jest określanie zasad uchylania immunitetów w akcie prawnym rangi uchwały. Zastosowane w kwestionowanym przepisie odesłanie do regulaminu Sejmu lub Senatu jest zatem sprzeczne z art. 105 ust. 6 Konstytucji. Zdaniem posłów naruszone zostało również gwarantowane konstytucyjnie prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania (art. 42 ust. 2 Konstytucji) oraz regulacja, zgodnie z którą"(.) pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie" (art. 41 ust. 1 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Niemcewicz , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.