Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zobowiązanie podatkowe SK 31/04

W dniu 30 listopada 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną FKW LOGISTIC sp. z o.o. w sprawie zgodności z Konstytucją art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Spółka FKW LOGISTIC złożyła w Urzędzie Skarbowym deklarację sporządzoną na potrzeby podatku od towarów i usług. Spółka dokonywała sprzedaży towarów opodatkowanych stawką 22 %. W związku z tym, na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o podatku VAT przysługiwał jej zwrot różnicy podatku w kwocie nie wyższej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług (zaliczanych do środków trwałych oraz wartości podlegających amortyzacji). W deklaracji Spółka wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, błędnie dysponując jej zwrot na rachunek bankowy zamiast do przeniesienia na następny miesiąc. Pomimo błędnego wykazania kwoty nie doszło jednak do jej zwrócenia na rachunek podatnika, a tym samym nie powstała zaległość podatkowa. Mimo to Urząd Skarbowy obciążył spółkę dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, w wysokości 30 % kwoty zawyżenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Podstawą prawną decyzji Urzędu Skarbowego był art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. Na mocy tego przepisu w przypadku wykazania przez podatnika w deklaracji podatkowej kwoty zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższej od kwoty należnej (zamiast przeniesienia na następny miesiąc) właściwy organ nakłada na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 % kwoty zawyżenia. Na podatnika jest nakładane dodatkowe zobowiązanie, pomimo że nie występuje po jego stronie zaległość podatkowa. Zdaniem skarżącej spółki regulacja ta stanowi ingerencję w konstytucyjnie chronione prawo własności (art. 64 ust. 1 Konstytucji) oraz narusza zasadę zaufania obywatela do państwa (art. 2 Konstytucji). W skardze podkreślono również naruszenie zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji), wywołane zachwianiem relacji miedzy efektami wprowadzonej regulacji a ciężarami finansowymi nakładanymi na podatnika.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.