Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określanie wynagrodzeń nauczycieli K 34/02

14 kwietnia 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela. Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności art. 30 ust. 6 tejże ustawy z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela stanowi, że prowadzący szkołę organ samorządu terytorialnego określa w drodze regulaminu składniki wynagrodzenia nauczycieli. Składniki te to różnego rodzaju dodatki (za wysługę lat, funkcyjny, motywacyjny, etc.), które muszą być wyliczone w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli (składające się z wynagrodzenia zasadniczego i powyższych składników) odpowiadało normom dotyczącym wynagrodzeń nauczycielskich, obowiązującym na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zdaniem Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych postanowienia ustawy rozminęły się z rzeczywistością. W Polsce w każdej z 2885 jednostek samorządu terytorialnego obowiązuje inny regulamin wynagradzania nauczycieli. W rezultacie nauczyciele otrzymują te same składniki wynagrodzenia, jednakże w różnej wysokości - uzależnionej od jednostki samorządowej. Wnioskodawca uważa, że realizacja zaskarżonego przepisu jest źródłem zróżnicowania statusu materialnego nauczycieli wykonujących swój zawód w różnych miejscowościach. Nauczyciele znajdujący się w identycznej sytuacji, a więc wykonujący pracę w tych samych warunkach, w tym samym wymiarze godzin, posiadający te same kwalifikacje i stopień awansu zawodowego otrzymują niejednokrotnie rażąco odmienne wynagrodzenia. Rada wskazuje w swoim wniosku, iż kwestionowany przepis Karty Nauczyciela stoi w jaskrawej sprzeczności z zasadami sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) i równości obywateli wobec prawa (art. 32 ust 1 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczyła Sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Jadwiga Skórzewska - Łosiak.