Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe w sprawach cywilnych P 21/01

6 maja 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - Wydział IX Gospodarczy dotyczący konstytucyjności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział IX Gospodarczy powziął wątpliwość co do zgodności z Konstytucją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. Jak wskazuje w swoim pytaniu Sąd Rejonowy, warunkiem zgodności upoważnienia do wydania aktu prawa wykonawczego z art. 92 ust. 1 Konstytucji jest między innymi zawarcie w delegacji ustawowej wytycznych dotyczących treści aktu. Wytyczne te muszą określać materialny kształt regulacji oraz kierunki planowanych rozwiązań prawnych. Możliwe jest również zawarcie wytycznych nie tylko w przepisie zawierającym upoważnienie, ale także w pozostałej części aktu prawnego, o ile możliwe będzie zrekonstruowanie treści tych wytycznych. Zdaniem sądu upoważnienie zawarte w art. 37 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie spełnia warunków określonych w art. 92 ust. 1 Konstytucji. W związku z tym za niekonstytucyjny należy uznać zarówno przepis zawierający to upoważnienie, jak i wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Wątpliwości Sądu dotyczą także zgodności wymienionych przepisów z art. 84 i art. 217 Konstytucji. Sąd uważa, że gdyby uznać, iż obowiązek uiszczenia opłat sądowych ma publiczno prawny charakter, to istotna cześć regulacji powinna być zawarta w ustawie, jako że ustawodawca nie może udzielić upoważnienia do wydania podustawowego aktu normatywnego dotyczącego materii zastrzeżonych dla ustawy.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Grzybowski.