Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Osiedlanie się cudzoziemców w RP SK 21/02

13 maja 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Igora P. w sprawie konstytucyjności art. 13 ust. 1 oraz art. 23 w związku z art. 19 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 roku o cudzoziemcach.

Igor P. jest obywatelem Ukrainy, związanym na stałe z Polską. W Polsce ukończył studia i pracuje jako lekarz. Tutaj również pozostaje w związku małżeńskim, z którego urodziło mu się dziecko. Skarżący jest pochodzenia polskiego, co zostało potwierdzone stosownym dokumentem urzędowym wydanym przez władze Ukrainy. Igor P. starał się o zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, jednak właściwe organy państwowe - powołując się na art. 23 pkt. 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach - odmówiły wydania zezwolenia. Na podstawie art. 77 ustawy o cudzoziemcach odstąpiły one od merytorycznego uzasadnienia odmowy.

Skarżący wnosi, że przepisy, na mocy których została wydana powyższa decyzja są niezgodne z zasadą wyrażoną w art. 52 ust. 5 Konstytucji, zgodnie z którym „osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium RP”. Zdaniem Igora P. organy administracji państwowej odmawiając mu stałego pobytu naruszają również art. 18 Konstytucji, stanowiący, iż małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochrona i opieką RP.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Ewa Łętowska.