Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Majątek partii politycznych K 26/02

15 lipca 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek grupy posłów o stwierdzenie niezgodności art. 24 ust. 4 i 5 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych z artykułami 2, 21 i 64 ust. 2 i 3 Konstytucji, dotyczącymi korzystania z majątku własnego partii.

Ustawą z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dokonano nowelizacji ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Przepisami art. 24 ust 4 i 5 ustawodawca wprowadził istotne ograniczenia dla partii politycznych w zakresie korzystania z majątku stanowiącego ich własność.

Art. 24 ust. 4 Ordynacji Wyborczej nie pozwala m.in. wynajmować wydzierżawiać i oddawać w użytkowanie posiadanych przez partie nieruchomości. Wprowadza także ograniczenie w kręgu podmiotów, którym nieruchomości mogą być użyczane. Art. 24 ust. 5 zaskarżonej ustawy zabrania używania przez partie polityczne ich nieruchomości i lokali na cele inne niż związane z prowadzeniem biur poselskich, senatorskich i biur radnych. Zdaniem wnioskodawcy pozbawienie właściciela majątku możliwości odpłatnego jego udostępniania narusza istotę prawa własności. Art. 24 ust. 5 zaskarżonej ustawy jest ponadto sprzeczny z art. 64 ust. 3 Konstytucji, stanowiącym, że "własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności." Narusza on również konstytucyjną zasadę ochrony własności (art. 21 ust. 1 Konstytucji).

Posłowie podkreślają też, że wprowadzenie kwestionowanych zakazów wyłącznie w odniesieniu do partii politycznych sprawia, że własność partii jest słabiej chroniona niż własność innych podmiotów. Narusza to art. 64 ust. 2 Konstytucji, stanowiący, że "własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej". Zdaniem wnioskodawców naruszenie art. 21 i art. 64 Konstytucji podważa wiarygodność Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. W związku z powyższym naruszony został również art. 2 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyć Sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.