Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ulgi paszportowe dla studentów U 3/02

17 grudnia 2002 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących studenckich ulg paszportowych.

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach, stanowi, że paszporty i paszporty blankietowe wydaje się po przedstawieniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu należnych opłat. W myśl art. 5 ust. 2 tejże ustawy wysokość opłat paszportowych, tryb ich uiszczania oraz warunki i zakres stosowania ulg i zwolnień określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie opłat paszportowych, ulgową opłatę paszportową pobiera się od: "uczącej się młodzieży szkół dziennych i studentów studiów stacjonarnych". Prawo takie nie przysługuje natomiast uczniom i studentom pobierającym naukę w systemie wieczorowym i zaocznym.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich rozwiązanie takie narusza konstytucyjną zasadę równości (art. 32 Konstytucji), z której wynika nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy. Rada Ministrów podejmując decyzje o przyznaniu ulgi tylko części ogółu uczących się, naruszyła zasadę równości wobec prawa jak również związaną z nią zasadę sprawiedliwości społecznej. Wnioskodawca uważa, że pozbawienie prawa do ulgowej opłaty paszportowej tej części uczących się osób, która jest bardziej obciążona finansowo, stanowi przejaw dyskryminacji i jest niezgodne z Konstytucją. Dyskryminacyjny charakter zaskarżonego przepisu stanowi jednocześnie naruszenie art. 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności.

W związku z powyższymi zastrzeżeniami Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o zbadanie zgodności przepisu § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1996 roku w sprawie opłat paszportowych z art. 32 Konstytucji RP oraz z art. 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Zdyb.