Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność działalności gospodarczej. P 31/13

27 lutego 2014 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy dotyczące prowadzenia, wbrew zakazowi, działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług taxi w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina, bez zgody zarządzającego lotniskiem.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1) art. 210 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 83a ust. 2 ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. z art. 22 w związku z art. 20, art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji;

2) § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku z art. 22 w związku z art. 20, art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji.

Wątpliwości sądu pytającego powstały w związku ze sprawą P.G., który został obwiniony o to, że w styczniu 2013 r., w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina, wbrew zakazowi świadczył usługi taxi, bez zgody zarządzającego lotniskiem. Interweniujący policjant nałożył na niego mandat karny w wysokości 150 zł. P.G. odmówił jednak jego przyjęcia twierdząc, że posiada zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całego kraju i nie potrzebuje dodatkowej zgody zarządzającego Portem Lotniczym.

Zgodnie z art. 210 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze, odpowiedzialności karnej zagrożonej karą grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 83a ust. 1 ustawy nie stosuje się do nakazu lub zakazu zawartego w przepisach porządkowych obowiązujących na lotnisku, wydanych na podstawie art. 83a ust. 2.

Jak wskazuje sąd pytający, obecne brzmienie art. 210 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze odsyła do art. 83a ust. 1 tej ustawy. Podstawą wydania przepisów porządkowych, o których mowa w art. 83a ust. 1 prawa lotniczego, niemających rangi przepisów powszechnie obowiązujących, jest art. 83a ust. 2 tej ustawy. Pozwala on Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na określenie w drodze rozporządzenia - w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Finansów – podstawowych  przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku, obowiązujących wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska. Z tej możliwości minister skorzystał, wydając 4 września 2012 r. rozporządzenie w tej sprawie. § 2 ust. 1 pkt 6 lit b powyższego rozporządzenia stanowi, że na terenie lotniska zabrania się prowadzenia bez zgody zarządzającego lotniskiem działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobkowej.  

Sąd pytający ma wątpliwości, czy tak określona norma kompetencyjna umożliwia organom władzy publicznej ograniczenie konstytucyjnie zagwarantowanej wolności gospodarczej, a tym samym, czy nie narusza art. 22 w związku z art. 20 konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.