Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych; zróżnicowanie statusu stron procesu. SK 53/12

18 marca 2014 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną D. K. dotyczącą opłat sądowych w sprawach cywilnych i zróżnicowania statusu stron procesu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji w zakresie, w jakim nie przewiduje zwrotu połowy opłaty od pisma zawierającego zarzuty od nakazu zapłaty wniesione w postępowaniu, w którym sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej.

Sąd Okręgowy zasądził od D. K. (jako pozwanej) na rzecz powoda dochodzoną przez niego kwotę pieniężną oraz koszty postępowania. D. K. złożyła zarzuty od nakazu zapłaty, a następnie powód złożył pismo procesowe, w którym cofnął pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia co do części dochodzonej pierwotnie kwoty wskazując jednocześnie, że strony są zainteresowane zawarciem ugody sądowej. I taką ugodę strony zawarły. Postanowieniem z grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy umorzył postępowanie, zwrócił powodowi połowę uiszczonej przez niego opłaty od pozwu oraz oddalił wniosek D. K. o zwrot połowy opłaty od pisma zawierającego zarzuty.

Sąd Okręgowy wskazał na art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym sąd zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej. Pismem takim jest pozew, nie są nim natomiast zarzuty od nakazu zapłaty. D.K. zaskarżyła to rozstrzygnięcie, ale Sąd Apelacyjny oddalił jej zażalenie, podzielając w pełni stanowisko sądu I instancji.

D.K. złożyła więc skargę konstytucyjną, w której twierdzi, że przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. ustawy jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji, ponieważ narusza równość w dostępie do sądu w aspekcie finansowym. Ustawodawca preferuje w postępowaniu nakazowym powoda, który uiszcza od pozwu jedynie czwartą część opłaty, a przy tym uzyskuje zwrot połowy opłaty w tej wysokości w razie zawarcia ugody. Pozwany musi natomiast – w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty – do uiszczenia trzech czwartych opłaty, a po zawarciu ugody nie ma prawa do zwrotu

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Rymar.