Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sankcja za uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem K 3/13

28 maja 2014 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie miał rozpoznać wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący sankcji za uchylanie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem.

Trybunał Konstytucyjny miał orzec w sprawie zgodności:

1) art. 96 § 3 ustawy z 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - z art. 2, jak również z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,

2) art. 96 § 3 w związku z art. 92 § 1 oraz z art. 92a ustawy - Kodeks wykroczeń w zakresie, w jakim obwarowują sankcją uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem - z art. 42 ust. 3 konstytucji,

3) art. 97 ustawy, o której mowa w pkt 2 - z art. 2 oraz z art. 42 ust. 1 konstytucji.

Na wniosek Prokuratora Generalnego termin rozprawy został odwołany.