Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin rozprawy odwołany K 3/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 22 VII 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
1) przepisów art. 96 § 3 w związku z art, 92 § 1, art. 92a, art. 88 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń, w związku z art 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, w związku z art 38 § 1 i art 41 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w związku z art. 183 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim - po ujawnieniu przy użyciu rejestrującego urządzenia technicznego przekroczenia przez niezidentyfikowanego kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości, niezastosowania się przez takiego kierującego do znaku lub sygnału drogowego bądź prowadzenia nieoświetlonego pojazdu -dopuszcza do skierowania do właściciela łub posiadacza tego pojazdu alternatywnego żądania przyznania się przez tegoż właściciela lub posiadacza, że to on kierował zarejestrowanym przez urządzenie pojazdem, co naraża go na odpowiedzialność za ujawnione wykroczenie drogowe albo wskazania, pod rygorem poniesienia kary, określonej w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, komu powierzył zarejestrowany pojazd do kierowania lub używania, co naraża wskazaną osobę na odpowiedzialność za ujawnione przez urządzenie wykroczenie również wtedy, gdy osoba wskazana jest osobą najbliższą dla właściciela lub posiadacza pojazdu:
- z art 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art 32 i art. 2 Konstytucji RP,
- z art 42 ust 3 w związku z art. 31 ust 3, art 32 i art. 2 Konstytucji RP,
- z art. 47 w związku z art 18, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 71 ust 1 i art. 2 Konstytucji RP;
2) przepisu art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń z art. 2 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Wiceprezes TK Stanisław Biernat. Sędziami-sprawozdawcami  będą Sędzia TK Wojciech Hermeliński (I sprawozdawca) i Prezes TK Andrzej Rzepliński (II sprawozdawca).