Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ośrodki szkolenia kierowców K 59/13

17 lipca 2014 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek grupy posłów dotyczący ośrodków szkolenia kierowców.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1)  art. 31 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim wprowadza dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - z art. 20 i 22 konstytucji;

2)  art. 31 powyższej ustawy, w zakresie w jakim wprowadza dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - z art. 20 i 22 w związku z art. 32 konstytucji,

3)  art. 31 powyższej ustawy, w zakresie w jakim wprowadza dodatkowe wymagania  dla przedsiębiorców prowadzących  ośrodek  szkolenia kierowców - z art. 20 i 22 w związku z art. 2 konstytucji;

4)  art. 26 ust. 9 powyższej ustawy, który umożliwia ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzenie szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, oraz na terenie powiatu sąsiedniego - z art. 20 i 22 konstytucji;

5)  art. 53 ust. 3 powyższej ustawy - z art. 20 i 22 konstytucji;

6)  art. 54 ust. 2 powyższej ustawy, który nakazuje przechowywanie zapisu z praktycznej części egzaminu przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu - z art. 61 ust. 1 oraz 51 ust. 3 konstytucji;

7)  art. 139 powyższej ustawy w zakresie, w jakim nie wprowadza okresów przejściowych, skutkujących niewydawaniem uprawnień osobom, które na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów rozpoczęły szkolenie na prawo jazdy kat. A lub C, lub D przed dniem wejście w życie ustawy, tj. przed 19 stycznia 2013 r. - z art. 2 konstytucji;

8)  § 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach w zakresie, w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną „profilu kandydata na kierowcę” - z art. 92 konstytucji;

9)  § 2 pkt 9 powyższego rozporządzenia w zakresie, w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną "profilu kandydata na kierowcę” - z art. 92 konstytucji;

10)  art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami w zakresie, w jakim wprowadza obowiązek zatrudniania w ośrodku szkolenia kierowców, co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców bądź spełniania przez przedsiębiorcę tych wymagań - z art. 2, art. 65 w związku z 31 ust. 3 konstytucji oraz art. 22 w związku z art. 20 i art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 1 i 2 konstytucji.

W ocenie grupy posłów zaskarżone przepisy prowadzą do nieuzasadnionego ograniczenia wolności działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców, która została już wystarczająco ograniczona poprzez uczynienie tej formy biznesu działalnością  regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem wnioskodawców przepisy prowadzą do nieproporcjonalnego zróżnicowania przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców oraz ich dyskryminacji w życiu gospodarczym. W sposób nieuzasadniony uprzywilejowują bowiem te osoby prowadzące ośrodek szkolenia kierowców, które spełniają dodatkowe wymagania, i którym przyznano wyłączne uprawnienia w zakresie prowadzenia określonego rodzaju szkoleń (tj. prowadzenia zajęć niezbędnych do uzyskania karty rowerowej, szkolenia osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, kursu dla kandydatów na instruktorów i organizacji 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego).

Ponadto, jak zauważają wnioskodawcy, zaskarżone przepisy poprzez określenie rodzaju pojazdów używanych do przeprowadzenia egzaminu państwowego, wymuszają na zdających i prowadzących kursy stosowanie pojazdów dla kategorii A i B narzucanych przez wojewódzkie ośrodki szkolenia kierowców. Decyzje tych ośrodków oznaczają konieczność wymiany flot samochodowych w ośrodkach szkolenia. Wymuszanie wymiany marek pojazdów, musi – w ocenie grupy posłów – powodować spadek rentowności ośrodków szkolenia kierowców i wzrost kosztów uzyskiwania uprawnień ponoszonych przez ich klientów – kandydatów na kierowców.  

Wnioskodawcy wskazują także na definicję „profilu kandydata na kierowcę”, która została ich zdaniem wprowadzona w rozporządzeniu z przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego. W ustawie o kierujących pojazdami warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o prawo jazdy wymienione są bowiem w formie katalogu zamkniętego. W ocenie wnioskodawców, wskazanie w rozporządzeniu dodatkowych, uzupełniających warunków, od spełnienia których zależy możliwość uczestnictwa w kursie na prawo jazdy, wymagałoby co najmniej ujęcia w delegacji ustawowej oraz ustalenia i zakreślenia wytycznych. 

Posłowie zwracają też uwagę na brak okresu przejściowego, który  umożliwiałby dostosowanie się przez podmioty prowadzące ośrodki szkolenia kierowców do przewidzianych w nim wymogów, co ich zdaniem prowadzi do naruszenia zasady: ochrony praw nabytych oraz ochrony interesów w toku.   

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.