Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczanie uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju U 4/14

4 listopada 2014 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ograniczenia uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. 

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności pkt 3.1.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w części zawierającej słowa: „Jeżeli warunki lokalne uzasadniają ujęcie zakazami wynikającymi z tych znaków również uprawnione osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej, to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: »Dotyczy także niepełnosprawnych«” - z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływało wiele pism, w których kierujący pojazdami będący osobami niepełnosprawnymi wskazywali na problem ograniczania przysługującego im uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Uprawnienie to wynika z art. 8 ust. 1 prawa o ruchu drogowym. Przepis dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej, lecz także osób kierujących, przewożących taką osobę, oraz pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Wydane na mocy prawa o ruchu drogowym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, określa katalog znaków, do których ww. osoby nie muszą się stosować, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. W zaskarżonym załączniku do tego rozporządzenia znalazł się zapis, zgodnie z którym przyznane uprawnienie ulega ograniczeniu, jeżeli warunki lokalne uzasadniają ujęcie zakazami wynikającymi z tych znaków również uprawnione osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowe. Wówczas pod znakami pojawia się tabliczka informująca, że zakaz dotyczy także osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej. 

Zdaniem wnioskodawcy, zaskarżone przepisy stwarzają możliwość wprowadzenia organizacji ruchu, która de facto znosi uprawnienie do niestosowania się przez posiadaczy kart parkingowych do niektórych znaków zakazu, przyznane na mocy art. 8 ust. 1  prawa o ruchu drogowym. Zakwestionowane przepisy są więc sprzeczne z uregulowaniami ustawowymi i pytanie, czy Minister Infrastruktury mógł uzupełnić i zmodyfikować w drodze rozporządzenia przepisy ustawowe.  

Jak podkreśla RPO, zawarte w art. 7 ust. 3 powyższej ustawy upoważnienie do wydania rozporządzenia dotyczy wyłącznie warunków technicznych znaków drogowych oraz warunków ich umieszczania na drogach. Nie dotyczy więc uprawnień określonych kategorii uczestników ruchu drogowego do tego, by stosować się lub nie do tych znaków drogowych. 

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.