Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubój rytualny K 52/13

3 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP dotyczący uboju rytualnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1) art. 34 ust. 1 i 3 oraz art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt „w zakresie, w jakim nie zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki szczególny sposób”, 

2) art. 34 ust. 1 i 3 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt „w zakresie, w jakim wśród okoliczności uzasadniających dopuszczalność uboju zwierząt kręgowych bez ich uprzedniego ogłuszenia nie wyliczają szczególnych sposobów uboju zwierząt przewidzianych przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej” 

- z art. 53 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 35 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji w związku z art. 9 ust. 1 i 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji w związku z art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2. 

Art. 34 ust. 1 i 3 oraz art. 35 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie zwierząt nie zezwalają na poddawanie zwierząt takim sposobom uboju, jakie są przewidziane przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej. Kwestionowane przepisy przewidują także odpowiedzialność karną osoby dokonującej w ten sposób uboju. Zdaniem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przepisy te ograniczają wolność uzewnętrzniania religii, co jest niezgodne z konstytucją i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ponadto przepisy te, poprzez brak zezwolenia na przeprowadzanie rytualnego uboju zwierząt wymaganego w judaizmie (szechity) wprowadzają nadmierne, a więc nieproporcjonalne ograniczenie wolności uzewnętrzniania religii osób wyznania mojżeszowego praktykujących tę religię na terenie Polski, naruszając w ten sposób art. 31 konstytucji.

Art. 34 ust. 1 i 3 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, wśród wyjątków uzasadniających dopuszczalność uboju zwierząt kręgowych bez ich uprzedniego ogłuszenia, nie wylicza szczególnych sposobów uboju zwierząt przewidzianych przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, co zdaniem wnioskodawcy jest niezgodne z konstytucją. Brak dopuszczalności uboju rytualnego powoduje także dyskryminację wyznawców judaizmu w Polsce w życiu gospodarczym. Wyznawcy judaizmu zmuszeni są np. ponosić wyższe wydatki na zaopatrzenie się w niezbędną im koszerną żywność.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.