Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określanie kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych SK 50/13

10 lutego 2015 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną M. S. dotyczącą określania kryteriów wyboru projektów, które mają być dofinansowane w ramach programów operacyjnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. z art. 61 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 87 i art. 94 w związku z art. 2 konstytucji.

Kwestionowane przepisy określają kompetencje instytucji zarządzającej i komitetu monitorującego do określania kryteriów konkursowego wyboru projektów, które mają być dofinansowane w ramach projektów operacyjnych.

Skarżący podniósł, że został pozbawiony prawa do sprawiedliwego  rozpoznania sprawy administracyjnej przez sąd, ze względu na orzekanie przez organy i sądy administracyjne na podstawie źródeł prawa niezaliczanych przez konstytucję do prawa powszechnie obowiązującego. Uzasadniając zarzut naruszenia art. 87 i art. 94 w związku z art. 2 konstytucji skarżący wskazał, że  nie ma podstaw do uznania kryteriów wyboru projektów ustalanych przez organy zarządzające za zamieszczone w źródłach prawa wymienionych w art. 87 ani art. 94 konstytucji.

Ponadto, zdaniem skarżącego, z uwagi na przyjęte przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego kryteria oceny wniosków i sposób ich rozpatrzenia doszło do faktycznego utajnienia przebiegu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach "konkurencyjnego systemu konkursowego", a tym samym naruszenia art. 61 ust. 1 konstytucji.

W ocenie skarżącego, przeprowadzenie postępowań przez organy administracyjne i sądy administracyjne na podstawie kwestionowanych przepisów spowodowało, że skarżący nie otrzymał dotacji, o którą się ubiegał. Wskutek  tego zostały naruszone jego prawa majątkowe chronione przez art. 64 konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Stanisław Biernat.