Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie; zróżnicowanie podmiotów odpowiedzialnych K 31/13

 

17 marca 2015 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Grupy Posłów na Sejm dotyczący wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie (zróżnicowanie podmiotów odpowiedzialnych).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 63 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 20 i 32 ust. 2 konstytucji w związku z art. 2, 22 oraz z art. 31 ust. 3 konstytucji;
2) art. 63 ust. 2 i 3 w związku z art. 63 ust. 4 powyższej ustawy z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 2 w związku z art. 92 konstytucji i w związku z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
3) art. 63 ust. 4 powyższej ustawy z art. 2 i 31 ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 oraz z z art. 32 ust. 2 w związku z art. 92 konstytucji;
4) § 3 punkt 20 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 2 i z art. 31 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1 konstytucji w związku z art. 6 i 7 Europejski Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
5) § 3 punkt 20 powyższego rozporządzenia z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w związku z art. art. 2 konstytucji i art. 92 ust. 1 konstytucji oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w związku z art. 9 konstytucji;
6) § 2-5 powyższego rozporządzenia z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 i art. 2 konstytucji oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w związku z art. 9 konstytucji;
7) § 2-5 powyższego rozporządzenia z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie w związku z art. 92 konstytucji.

W ocenie wnioskodawcy art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rybołówstwie jest niezgodny z konstytucją gdyż wprowadza niczym nieuzasadnioną dysproporcję w zakresie kar z tytułu naruszenia przepisów ustawy (chodzi o armatorów statków rybackich o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m i kapitanów statków rybackich o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m).

Art. 63 ust. 2 i 3 w zw. art. 63 ust. 4 kwestionowanej ustawy wprowadzając uregulowanie o charakterze sankcyjnym w ustawie i rozporządzeniu wykonawczym godzi, zdaniem wnioskodawcy, w konstytucyjne zasady: pewności, określoności prawa oraz wyłączności ustawy w zakresie regulowania statusu jednostki.

Wnioskodawca wskazuje, że art. 63 ust. 4 kwestionowanej ustawy narusza konstytucyjne zasady: prawidłowej legislacji i hierarchii źródeł prawa, gdyż w sposób blankietowy i otwarty przekazuje materię ustawową (ograniczanie sfery konstytucyjnych praw i wolności) do regulacji na poziomie rozporządzenia. Ponadto kwestionowany przepis jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości, gdyż uznaniowo wprowadza odpowiedzialność administracyjnoprawną wobec wybranej grupy zawodowej prowadzącej działalność połowową na podstawie aktu prawnego podustawowego.

Zdaniem wnioskodawcy § 3 punkt 20 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie jest niezgodny z konstytucją oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka gdyż wychodzi poza upoważnienie ustawowe wyrażone w art. 63 ust. 4 ustawy o rybołówstwie. Ponadto pozostawia organom stosującym  prawo   zbyt   dużą  swobodę   interpretacyjną.  W  rezultacie powoduje to niemożność ustalenia przez jednostki w sposób precyzyjny treści przysługujących im praw i nałożonych obowiązków oraz godzi w konstytucyjną zasadę pewności prawa.

Przepisy § 2 - 5 kwestionowanego rozporządzenia poprzez ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności w drodze aktu wykonawczego do ustawy oraz wyjście poza upoważnienie ustawowe są w ocenie wnioskodawcy niezgodne z konstytucją. Ponadto wprowadzenie nieznanego w kwestionowanej ustawie sposobu obliczania kar finansowych oraz określania ich wysokości jest sprzeczne z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o rybołówstwie w zw. z art. 92 konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Tuleja.