Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do dokumentów wytwarzanych przez audytora w trakcie prowadzenia audytu K 14/13

9 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wyłączenia z zakresu pojęcia informacji publicznej dokumentów wytwarzanych przez audytora w trakcie prowadzenia audytu z wyjątkiem planu audytu i sprawozdania z wykonania planu audytu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

Zdaniem wnioskodawcy, rozwiązanie ustanowione przez art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), stosownie do którego dokumenty wytworzone przez audytora w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego (z wyjątkiem planu audytu i sprawozdania z wykonania planu audytu) nie stanowią informacji publicznej, stanowią nieproporcjonalne ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Gdyby nie obowiązywanie kwestionowanego przepisu, to dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego należałoby kwalifikować jako informację publiczną na zasadach określonych w konstytucji oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dla wnioskodawcy nie jest przekonujące stwierdzenie, że nieudostępnianie dokumentów wytworzonych przez audytora w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego wpływa pozytywnie na efektywność prowadzenia tego audytu. Wystarczające gwarancje ochrony kierownika komórki audytu przewiduje u.f.p., zaś ujawnienie opinii publicznej wyników audytu może wpłynąć korzystnie na audytora, który mając świadomość jawności tworzonych dokumentów, dołoży w trakcie realizowanych zadań większej staranności i rzetelności.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Stanisław Biernat.