Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postanowienia regulaminu organizacyjno-porządkowego dla zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających; zasady wydawania rozporządzenia U 8/14

21 kwietnia 2015 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący postanowień regulaminu organizacyjno-porządkowego dla zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających (zasady wydawania rozporządzenia).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1) § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających z art. 92 ust. 2 konstytucji;
2) § 1 pkt 3 załącznika Nr 6 do powyższego rozporządzenia z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji;

3) § 2 ust. 1 pkt 5 załącznika Nr 6 do powyższego rozporządzenia w zakresie, w jakim przewiduje prawo osoby, wobec której realizowany jest środek zabezpieczający w warunkach wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, do niekontrolowanych rozmów telefonicznych w godzinach ustalonych przez kierownika zakładu z art. 49 konstytucji.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, § 10 ust. 4 kwestionowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia godzi w art. 92 ust. 2 konstytucji. Zawiera on bowiem subdelegację do wydania przepisów wykonawczych w zakresie, w jakim do ich wydania został upoważniony wyłącznie minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Wnioskodawca podnosi również, że § 1 pkt 3 załącznika Nr 6 do kwestionowanego rozporządzenia narusza art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. Ogranicza bowiem wolność osobistą oraz prawo do ochrony życia prywatnego poprzez samoistne wprowadzenie w rozporządzeniu kontroli osobistej osób przyjmowanych do zakładu dysponującego warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia.

W ocenie wnioskodawcy § 2 ust. 1 pkt 5 załącznika Nr 6 do kwestionowanego rozporządzenia poprzez ograniczenie wolności komunikowania się pacjentów, w przypadku wydzielenia do ich użytku aparatów telefonicznych jedynie do godzin ustalonych przez kierowników zakładów, podczas gdy ograniczenie wolności i tajemnicy komunikowania się może nastąpić wyłącznie w ustawie, narusza art. 49 konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Andrzej Wróbel, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.