Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postanowienia regulaminu organizacyjno-porządkowego dla zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających; zasady wydawania rozporządzenia U 8/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 21 IV 2015 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
1) § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających z art. 92 ust. 2 Konstytucji RP;
2) § 1 pkt 3 załącznika Nr 6 do rozporządzenia wymienionego w pkt 1 z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
3) § 2 ust. 1 pkt 5 załącznika Nr 6 do rozporządzenia wymienionego w pkt 1 w zakresie, w jakim przewiduje prawo osoby, wobec której realizowany jest środek zabezpieczający w warunkach wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, do niekontrolowanych rozmów telefonicznych w godzinach ustalonych przez kierownika zakładu z art. 49 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Andrzej Wróbel - przewodniczący
Marek Zubik - sprawozdawca
Stanisław Biernat