Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady tworzenia związków zawodowych K 1/13

2 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczący zasad tworzenia związków zawodowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 2 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z art. 12 i art. 59 ust. 1 konstytucji oraz art. 2 Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 roku.

Zdaniem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w ustawie o związkach zawodowych przyjęto zbyt wąskie rozumienie pojęcia "pracownik", zawężając zakres tego pojęcia do definicji zawartej w przepisach kodeksu pracy. Ograniczenie to, jak wskazuje OPZZ, spowodowało negatywne skutki w postaci niemożności tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób, niebędących pracownikami w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. W rezultacie pozbawiono osoby niewymienione w art. 2 ustawy o związkach zawodowych - a zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym także osoby samozatrudnione, oraz inne osoby wykonujące pracę zarobkową niebędące pracodawcami, prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

Jak wskazuje OPZZ, Konwencja nr 87 używa zwrotu "pracownicy bez jakiegokolwiek rozróżnienia", co świadczy o tym, że jej celem jest zagwarantowanie wolności związkowej wszystkim osobom wykonujących zarobkowo pracę zawodową. Ograniczanie tej wolności poprzez odwoływanie się do istnienia stosunku pracy stanowi zatem istotne łamanie zasad zawartych w powyższej konwencji.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.