Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Występek o charakterze chuligańskim SK 47/13

9 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę K. B. dotyczącą występku o charakterze chuligańskim.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 115 § 21 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 1 oraz art. 2 i art. 42 ust. 1 konstytucji.

Sąd Rejonowy Wydział II Karny uznał skarżącego oraz kilkunastu innych oskarżonych winnych tego, że publicznie, działając w porozumieniu z innymi osobami, dopuścili się czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji zabezpieczających przejazd pociągu specjalnego z kibicami, w wyniku czego funkcjonariusze odnieśli obrażenia ciała. Sąd wymierzył  oskarżonym kary pozbawienia wolności. Jednocześnie wykonanie orzeczonych kar warunkowo zawiesił na okres próby. Sąd rejonowy jednocześnie orzekł o oddaniu skarżącego pod dozór kuratora sądowego. Wyznaczył ponadto środek karny w postaci obowiązku powstrzymywania się od przebywania na stadionach sportowych w czasie meczów piłkarskich oraz  nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych. W wyniku apelacji sąd okręgowy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

Zdaniem skarżącego niezgodność kwestionowanego przepisu z konstytucyjną zasadą proporcjonalności w związku z zasadą nietykalności i wolności osobistej polega na ograniczeniu przez ustawodawcę konstytucyjnie chronionej wolności osobistej przez podwyższenie - w przypadku występków o charakterze chuligańskim zdefiniowanych w art. 115 § 21 k.k. - dolnej granicy ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności aż o połowę (art. 57a § 1 k.k.). A także przez przyjęcie zasady nieorzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (art. 69 § 4 k.k.). Nie było to konieczne, by zapewnić właściwą ochronę porządkowi publicznemu oraz prawom i wolnościom innych osób.

Kwestionowanemu przepisowi skarżący zarzucił ponadto, naruszenie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego w związku z zasadą określoności przepisów karnych. Nie czyni bowiem zadość wymaganiom jasności i precyzyjności - zawiera pojęcia niedookreślone i niejednoznaczne. Przez to są nie tylko niezrozumiałe dla jednostki, ale również wywołują znaczne kontrowersje i rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.