Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wywłaszczenie; zwrot wywłaszczonej nieruchomości SK 26/14

14 lipca 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną W. G. dotyczącą zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1-3 konstytucji.

Na podstawie orzeczenia Prezydium Rady Narodowej z 1967 roku wywłaszczono na rzecz Skarbu Państwa parcelę. Nieruchomość ta stanowiła współwłasność A.G., M.R. oraz I.R. Sąd rejonowy w 1991 roku stwierdził, że spadek po A.G.  nabył skarżący i umocował go do wystąpienia z wnioskiem do starosty o zwrot części działki w imieniu nieznanej z miejsca pobytu I. R. Starosta odmówił zwrotu wskazanej działki z powodu nieuzupełnienia przez skarżącego wniosku w postaci oświadczenia M R. o przyłączeniu się do wniosku. W następstwie odwołania skarżącego wojewoda utrzymał w mocy decyzję starosty.  Skarżący wniósł skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, później do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale zostały one oddalone.

Zdaniem skarżącego art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim w przypadku wywłaszczenia nieruchomości, która była przedmiotem współwłasności, nie jest możliwy zwrot samego udziału w nieruchomości na rzecz byłego właściciela udziału, zaś zwrot może dotyczyć wyłącznie całości lub fizycznie wydzielonej części nieruchomości, a z wnioskiem muszą wystąpić wszyscy byli współwłaściciele lub ich następcy prawni - jest niezgodny z konstytucją.

Art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 3 konstytucji w ocenie skarżącego wskazują, iż ograniczenie prawa własności, a w zasadzie jego pozbawienie w drodze wywłaszczenia, ma charakter wyjątkowy.

Zdaniem skarżącego, mając na uwadze prymat prawa własności oraz wyjątkowość instytucji wywłaszczenia, nie można przyjąć, że kwestionowany przepis może ograniczyć możliwość zwrotu udziału w nieruchomości. Wykładnia prawa nie może być w takim wypadku zawężana wyłącznie do wykładni językowej, gdyż nie oddaje ona w pełni treści przepisu, uwzględniającej podstawowe zasady konstytucyjne oraz prawa i wolności przewidziane w konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Piotr Tuleja,  sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.