Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej K 8/15

7 czerwca 2016 r. o godz. 15:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie zgodności:
1) art. 16r ust. 12 zdanie drugie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
2) art. 14a ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

Zdaniem wnioskodawcy, kwestionowane normy wyłączające udostępnianie - na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej - testów i pytań testowych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz zadań testowych z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, naruszają konstytucyjne prawo do informacji publicznej. Ograniczenia tego nie da się bowiem uzasadnić na gruncie art. 61 ust. 3 konstytucji, gdyż udostępnienie testów i zadań testowych z egzaminów końcowych, które już się odbyły, nie zagraża żadnej wartości konstytucyjnej.

Zakwestionowane normy, w ocenie wnioskodawcy, ograniczają możliwość przygotowania się do egzaminów, a także możliwość sprawowania kontroli nad jakością pytań i sposobem sprawdzania wiedzy oraz  umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu lekarza bądź do pełnienia obowiązków specjalisty.

Przewodniczący składu orzekającego: sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawca- sędzia TK Piotr Tuleja.