Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej K 8/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Naczelna Rada Lekarska
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 7 VI 2016 godz.: 15.00

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie wniosku o zbadanie zgodności:
1) art. 16r ust. 12 zdanie drugie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
2) art. 14a ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Rozpoznanie wniosku nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Leon Kieres - przewodniczący
Piotr Tuleja - sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński