Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wydawania rozporządzeń; szczegółowe warunki wykonywania polowań U 3/14

21 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący wniosku Prokuratora Generalnego w sprawie zasad wydawania rozporządzeń (szczegółowe warunki wykonywania polowań).

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie zgodności § 2 pkt 14a - 14d, § 3, § 4, § 5 ust. 1a, § 6, § 7 ust. 1, § 12, § 18, § 21, § 21a, § 22 ust. 1, § 25, § 26, § 27 ust. 1 oraz § 35 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie oraz z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem wnioskodawcy, ustawodawca nie upoważnił organu władzy wykonawczej do określenia w drodze kwestionowanego rozporządzenia, dopuszczalnych w Polsce rodzajów polowań, zasad wykonywania polowania ani, innych niż szczególne, warunków wykonywania polowania.

Upoważnienie ustawowe nie uprawnia ministra właściwego do spraw środowiska, do unormowania w rozporządzeniu rodzajów i charakterystyki broni myśliwskiej, amunicji do tej broni ani urządzeń optycznych dopuszczonych w Polsce do wykonywania polowania. Tym samym, przyjęte przez organ władzy wykonawczej regulacje, zdaniem wnioskodawcy, normują treści nieuregulowane w ustawie i wyraźnie wykraczają poza ramy wyznaczone przez upoważnienie ustawowe.

Ponadto różnicowanie okresów polowań na zwierzęta łowne przez ministra właściwego do   spraw   środowiska   możliwe   jest   jedynie   na   podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 44 ust. 1 prawa łowieckiego. Wspomniana delegacja ustawowa nie uprawnia jednak organu władzy wykonawczej do różnicowania wykonywania polowania na poszczególne gatunki zwierzyny łownej – co zdaniem wnioskodawcy jest niezgodne z konstytucją.

Przewodniczący składu orzekającego: sędzia TK Andrzej Wróbel, sprawozdawca- sędzia TK Leon Kieres.