Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchwały spółki wodnej; stwierdzenie nieważności uchwały SK 49/13

17 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki akcyjnej dotyczącą uchwał spółki wodnej (stwierdzenie nieważności uchwały).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 179 ust. 2 - 4 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 i art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji.

Spółka akcyjna wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Zgromadzenia Członków Oczyszczalni Ścieków spółka wodna w likwidacji w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki, zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego z procesu likwidacji Oczyszczalni Ścieków, udzielenia absolutorium likwidatorowi oraz wykreślenia Oczyszczalni Ścieków z katastru wodnego. Spółka zarzuciła staroście bezczynność polegającą na tym, że we wskazanym prawem terminie nie skorzystał z uprawnienia do stwierdzenia nieważności wymienionych uchwał Zgromadzenia Członków Oczyszczalni Ścieków spółka wodna w likwidacji. WSA oddalił tę skargę. Spółka złożyła skargę kasacyjną, którą Naczelny Sąd Administracyjny również oddalił.

Zdaniem skarżącej spółki art. 179 prawa wodnego pozbawia członka spółki wodnej legitymacji do kwestionowania uchwał organu spółki, której jest członkiem, w wypadku, gdy uchwały te dotyczą jej praw lub obowiązków, przez co narusza konstytucyjne prawo do sądu. Jedynym bowiem podmiotem upoważnionym do zapoczątkowania postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał organów spółki wodnej, jest organ administracji, tj. starosta sprawujący nadzór nad daną spółką wodną. W przypadku stwierdzenia przez starostę nieważności uchwały, jedynie zainteresowana spółka wodna - ale już nie jej członkowie - uzyskuje pozostałe elementy konstytucyjnego prawa do sądu.

Skarżąca zwróciła uwagę, że w przypadku bezczynności starosty w wydaniu rozstrzygnięcia stwierdzającego nieważność uchwał organu spółki, podmioty zainteresowane, tj. członkowie tej spółki i osoby trzecie, mają zamkniętą drogę dochodzenia swoich praw. W kompetencji sądów powszechnych nie mieści się bowiem ocena uchwał organów spółki wodnej pod kątem ich legalności.

Zdaniem skarżącej spółki, kwestionowana regulacja pozbawia członka spółki wodnej możliwości wpływu na swoje prawa majątkowe związane z członkostwem w tej spółce, prowadząc do pozbawienia go w tym zakresie ochrony prawnej. Tym samym kwestionowana regulacja ma naruszać art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia TK Andrzej Wróbel, sprawozdawcą będzie sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.