Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej K 2/15

23 lutego 2017 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym dotyczące wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zwrotu opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie zgodności art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej w zakresie, w jakim pomija zwrot opłat za naukę dzieci ze względu na szczególne warunki państwa przyjmującego, jeżeli nie mają one możliwości uczęszczania do bezpłatnego przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, z art. 70 ust. 2 zdanie pierwsze i art. 70 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 32 ust. 1 konstytucji.


Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, kwestionowany przepis ustawy o służbie zagranicznej jest niezgodny z konstytucją, gdyż pomija prawo członka służby zagranicznej do zwrotu opłat za naukę dzieci w celu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w sytuacji, gdy ze względu na szczególne warunki państwa przyjmującego, dzieci nie mogą zrealizować tego obowiązku w bezpłatnej placówce publicznej.

Jak zaznacza RPO, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, należą do systemu oświaty.

Wnioskodawca wskazuje, że skoro ustawodawca zdecydował się na przyznanie prawa zwrotu opłat za naukę dzieci w państwie przyjmującym, o którym mowa w kwestionowanym przepisie, to również powinien był zapewnić, aby grupa osób uprawnionych do zwrotu opłat nie była ustalana na podstawie arbitralnego i dyskryminującego kryterium.

W ocenie RPO, cechą relewantną, decydującą o podobieństwie przygotowania przedszkolnego, szkoły podstawowej i średniej, jest obowiązek nauki. Z tego względu, przepisy regulujące powszechny, równy dostęp do bezpłatnej edukacji (art. 70 ust. 2 zdanie pierwsze i art. 70 ust. 4 zdanie pierwsze konstytucji) powinny jednakowo traktować dostęp do wszystkich typów placówek oświatowych.

Przewodniczący składu orzekającego: sędzia TK Michał Warciński, sprawozdawca- sędzia TK Mariusz Muszyński.