Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Aktualny odpis z księgi wieczystej jako jedyny sposób na wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikającego z prawa własności nieruchomości SK 44/20

POSTANOWIENIE
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Sygn. akt SK 44/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bartłomiej Sochański – przewodniczący
Stanisław Piotrowicz
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 sierpnia 2020 r., skargi konstytucyjnej A.T. o zbadanie zgodności:
art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) rozumianego w ten sposób, że jedynym sposobem na wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikającego z prawa własności nieruchomości jest przedłożenie aktualnego wypisu z księgi wieczystej, z art. 64 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Bartłomiej Sochański
Stanisław Piotrowicz
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński