Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielnie mieszkaniowe - bezczynność spółdzielni P 7/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny
Miejsce: Sala rozpraw TK
Data: 14 III 2018 godz.: 13.00

Pytanie prawne czy art. 491 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych rozumiany w ten sposób, że:
- użyte w nim sformułowanie „w razie bezczynności spółdzielni" obejmuje każdą postać bezczynności, czyli nie podjęcia przez organ wykonawczy spółdzielni czynności niezbędnych do wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności na uprawnionego, zatem także czynności, o których mowa w art. 41 i 42 ustawy,
- deroguje  art. 49 tej ustawy,
jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP oraz czy jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

TK rozpozna sprawę w składzie:

Piotr Tuleja - przewodniczący,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca,

Zbigniew Jędrzejewski,

Leon Kieres,

Piotr Pszczółkowski