Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; zasady obliczania K 7/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Zarząd Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
Miejsce: sala rozpraw
Data: 30 X 2018 godz.: 9.00

Wniosek o zbadanie zgodności art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący,

Stanisław Rymar - sprawozdawca,

Zbigniew Jędrzejewski,

Julia Przyłębska,

Andrzej Zielonacki.