Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

TERMIN POSIEDZENIA NIEJAWNEGO I OGŁOSZENIA ORZECZENIA ZOSTAŁ ODWOŁANY​ - Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy K 16/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 10 IV 2019 godz.: 11.30

TERMIN POSIEDZENIA NIEJAWNEGO I OGŁOSZENIA ORZECZENIA ZOSTAŁ ODWOŁANY​

Wniosek o zbadanie zgodności art. 138 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń w części, w jakiej penalizuje odmowę świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny - z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz - rozumianego w ten sposób, że zasady wiary i sumienie nie są uzasadnioną przyczyną odmowy świadczenia usługi - z art. 53 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także - w zakresie dotyczącym osób osobiście prowadzących działalność gospodarczą lub działających w imieniu podmiotu prowadzącego taką działalność - z art. 20 w zw. z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 i w zw. z art. 31 ust. 2 zd. 2 Konstytucji.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Andrzej Zielonacki - przewodniczący,

Mariusz Muszyński - sprawozdawca,

Zbigniew Jedrzejewski,

Leon Kieres,

Jarosław Wyrembak.