Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka SK 13/16

Podmiot inicjujący postępowanie: B.K.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 3 IV 2019 godz.: 13.00

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 26 ust. 7e, w związku z art. 26 ust. 1, pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 w brzmieniu obowiązującym w roku 2008 z art. 71 ust. 1 zdanie 2, w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim uzależnia on prawo rodzica utrzymującego niepełnosprawne dziecko do skorzystania z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne od wysokości świadczeń alimentacyjnych otrzymywanych przez to dziecko od rodziców oraz w zakresie, w jakim uzależnia on prawo do skorzystania z takiego odliczenia od formy w jakiej spełniane są przez rodziców świadczenia alimentacyjne.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Grzegorz Jędrejek - przewodniczący,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca,

Julia Przyłębska,

Michał Warciński,

Andrzej Zielonacki.