Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu SK 21/17

Podmiot inicjujący postępowanie: H.N.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 18 IV 2019 godz.: 8.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie, w jakim dotyczy art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego z art. 21 ust. 2, art. 45 ust. 1, art. 64, art. 77 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2, art. 7, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący,

Andrzej Zielonacki - sprawozdawca,

Piotr Pszczółkowski,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Stanisław Rymar.