Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej K 4/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Sejmik Województwa Mazowieckiego
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 20 XI 2019 godz.: 9.00

Wniosek o zbadanie zgodności: art. 59 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw z art. 166 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 i w związku z art. 68 ust. 2, a także art. 167 ust. 4 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Stanisław Rymar - przewodniczący

Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca

Mariusz Muszyński

Piotr Pszczółkowski

Andrzej Zielonacki