Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nieważność czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następujących bez zgody podmiotu tworzącego SK 33/15

Podmiot inicjujący postępowanie: S.A., S.A.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 25 VIII 2020 godz.: 12.30

Sprawa połączona SK 34/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 33/15)

Połączone skargi konstytucyjne o zbadanie zgodności:
- art. 54 ust. 5 oraz ust. 6, w zakresie, w jakim odsyła do ust. 5, ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej:
a) w zakresie, w jakim zaskarżone przepisy dotyczą czynności prawnych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i skutkujących wstąpieniem w prawa wierzyciela - art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 1 i ust. 2 zdanie 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
b) art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
-  art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w zakresie, w jakim przepisy te przewidują nieważność czynności prawnych prowadzących do subrogacji ustawowej - z:
1) art. 22 w związku z art. 20, art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP,
2) art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP,
3) art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32 i art. 2 Konstytucji RP oraz
4) art. 78 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Jakub Stelina - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Leon Kieres, wiceprezes TK Mariusz Muszyński.